[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก                 

ความเป็นมาของ กศน.ตำบลไทรใหญ่
 

          เมื่อปี พ.ศ. 2548 นางสาวมาริสา   โรบิน ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลไทรใหญ่ พร้อมด้วยนางปราณี ศาตะนิมิ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ได้ติดต่อประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่   ( ดร.ฉลวย ขันจำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ) เพื่อขอใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ทำการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ให้กับประชาชนที่พลาดโอกาสและด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ซึ่งท่านนายก ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในเขตการปกครองของตนเองและใกล้เคียงให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จึงได้อนุญาตให้ใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ทำการจัดการเรียนการสอนไปก่อน

          ต่อมาปี พ.ศ. 2549 นายก อบต.ไทรใหญ่ ( ดร.ฉลวย ขันจำนงค์ ) ได้มอบอาคารเอนกประสงค์ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของ อบต.ไทรใหญ่ จำนวน 2 ห้องเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นเอกเทศ พร้อมทั้งได้สนับสนุนเงินงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเข้าศูนย์การเรียนชุมชนตำบลไทรใหญ่ หลังจากนั้นตำบลไทรใหญ่ก็ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบภายใต้การจัดการศึกษานอกโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

          ปี พ.ศ. 2552 นักศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนของ ศรช.ตำบลไทรใหญ่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จนทำให้ห้องที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นห้องสมุดด้วยคับแคบ ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน นายก อบต.ไทรใหญ่ ( ดร.ฉลวย ขันจำนงค์ ) จึงมอบห้องเรียนเพิ่มให้อีกจำนวน 1 ห้อง เพื่อจัดทำเป็นห้องสมุดของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลไทรใหญ่แยกต่างหากจากห้องที่ใช้จัดการเรียนตามปกติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน กศน. ที่ต้องการให้ศูนย์การเรียนชุมชน มีห้องสมุดแยกต่างหากจากห้องเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง และได้มอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้ใช้จัดกระบวนการเรียนการสอน

          ต่อมาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีนโยบายจัดตั้ง กศน.ตำบล ขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลไทรใหญ่ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะเจ้าหน้าที่ของ กศน.อำเภอไทรน้อย ให้เป็น กศน.ตำบลนำร่องของ กศน.อำเภอไทรน้อย เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของ กศน. ตำบลแห่งอื่นต่อไป อนึ่ง กศน.ตำบล มีครูศูนย์การเรียนชุมชนเป็นหัวหน้า กศน.ตำบลมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน กศน.และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เข้าชม : 1650
 
กศน.ตำบลไทรใหญ่  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 081-8228070  085-9041123   E-mail : marisa_robin@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin