[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

 

ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลบางไผ่
 
1. สภาพทางกายภาพของชุมชน ตำบลบางไผ่
          1.1ชื่อ :กศน.ตำบลบางไผ่
          1.2สังกัด
            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
          1.3 ประวัติความเป็นมา
          ตำบลบางไผ่ ตั้งอยู่ที่ลาบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักมีคลองตัดผ่าน คลอง 4แห่งได้แก่ คลองวัดอมฤต , คลองวัดโชติการาม, คลองวัดตึก, คลองวัดเขียนพื้นที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและการทำเกษตรกรรม 
กศน.ตำบลบางไผ่  เดิมตั้งอยู่ ณ ศาลเอนกประสงค์วัดสังฆทาน ในปี 2552 โดยความอนุเคราะห์ของหลวงพ่อสนอง กตปุญญโญ  เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน ต่อมาได้ของบประมาณจากสำนักงาน กศน.ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารจำนวน 1หลัง ณ วัดอมฤต โดยความอนุเคราะห์ของพระมหาวิจิตร อินฺทธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดอมฤต ในปี 2555  อาคารแล้วเสร็จในปี  2556 จึงได้ย้ายมาทำการที่วัดอมฤต ณ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 1ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นสถานที่พบกลุ่ม เหมาะสมต่อไป ปัจจุบันได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ได้งบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์วัดอมฤต จำนวน 1หลัง  ใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย กิจกรรมของชุมชนและศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบางไผ่ ซึ่งอาคารอยู่ในความดูแล ของ กศน.ตำบลบางไผ่
กศน.ตำบลบางไผ่ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบลมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน
 


เข้าชม : 1471
 
กศน.ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์ 095-8703859 E-mail : ksnbangphai@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin