สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
       
 
 

เป้าประสงค์

              ๑.  คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

              ๒. ประชากรวัยแรงงานมีระดับการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น  และมีอาชีพที่สามารถสร้างรายไดให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

              ๓. ชุมชนมีฐานอาชีพที่กว้างและหลากหลาย สามารถพัฒนาไปสูระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถเชิงการแข่งขัน มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หนา ๒

              ๔. ประชาชนมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู แกปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์

              ๕. ประชาชนมีความรูและทักษะด้านภาษาอังกฤษภาษาจีน  และภาษากลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งความรูความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน

              ๖. องค์กรภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

             ๗. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูให้แกกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง

             ๘. หน่วยงานและสถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดอย่างมีประสิทธิผล

             ๙. ชุมชนไดรับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู มีกิจกรรมเพื่อแกปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยใช้รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี กศน.ตําบลและศูนย์การเรียนชุมชนต่างๆ เป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู

       ๑๐.  หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพเข้าชม : 2483
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนนทบุรี
ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2926-6810-11 0-2968-6810-12  
โทรสาร  0-2926-6812  nonthaburi@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   กฤษณพงศ์ บุญเฉย   Version 2.05HD  Update by   .....