สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
       
 
 

พันธกิจ

                 ๑. จัดและส่งเสริมการจัด การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาสมรรถนะในการเรียนรูและการแกปัญหาพัฒนาอาชีพ   คุณภาพชีวิตและสังคมและเตรียมความพรอมในการเข้าสูประชาคมอาเซียน  ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

           ๒. ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร

           ๓.  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา   และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาทักษะการเรียนรูเพื่อให้รูเท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           ๔. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของคนในชุมชน  และการส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ

 

           ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ไดอย่างมีประสิทธิภาพเข้าชม : 2439
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนนทบุรี
ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2926-6810-11 0-2968-6810-12  
โทรสาร  0-2926-6812  nonthaburi@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   กฤษณพงศ์ บุญเฉย   Version 2.05HD  Update by   .....