[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
       
 
 
ผู้บริหาร
 
 นายพยุงศักดิ์  บำรุงรัฐ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
 
 นางชุติมณฑน์  เรืองกาญจนสุรีย์
รองผู้อำนวย
สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

 
ข้าราชการ
         
 นางกาญจนา  สุขประเสริญ  นายเริง  กองแก้ว  นายทรงชัย  สุทธิพันธ์  นางพรทิพย์  บำรุงรัฐ  นางศิริวรรณ  สาระบุตร


พนักงานราชการ

 
 นางสาวรัตน์สุดา พ่อโคตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
 นางสาวปวริศา  พรหมมาแดง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเอมอร  แคล้วโรคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นางสาวสุพักตร์  วันดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
 
 นายไมตรี  เกษรจันทร์
นักวิชาการศึกษา
 นางสาวธนกฤตา  ทองแผ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 น.ส.อัมภวรรณ์  ภู่เรือหงษ์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 นายกฤษณพงศ์  บุญเฉย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 


ลูกจ้างประจำ
 
 
 นางสมพิศ  ศรีแก้วพันธ์
พนักงานพิมพ์ดีด 3
 นายบัญญัติ  เกลี้ยงลำยอง
พนักงานบริการ
 นายยุทธชัย  จิณโนภาส
พนักงานขับรถ
 นายวิรัช  ไกรรัตน์
พนักงานบริการ
 นายนิพน  อ่อนพันธุ์
พนักงานบริการ
นายอนันต์ จุ้ยจิตต์
พนักงานขับรถ
 

ลูกจ้างชั่วคราว

 
         
 นางศศิธร  จุ้ยจิตต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
  น.ส.สมศรี  เตชธรรมรักข์
แม่บ้าน
นายสมบัติ  หนูหรุ่น
เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
นายณัฐพงศ์  วงศ์จิรสกุล
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายประสิทธ์  รุขะจี
พนักงานขับรถโมบาย


เข้าชม : 4980
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนนทบุรี
ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2926-6810-11 0-2968-6810-12  
โทรสาร  0-2926-6812  nonthaburi@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   กฤษณพงศ์ บุญเฉย   Version 2.05HD  Update by   .....